Книги

Книги


28 декабря, 2022

Eurasia Outlook 2021: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Avrasya Araştırma Enstitüsü (AAE) olarak, 2015 yılından itibaren Avrasya bölgesinde yaşanan konuları akademik çerçeve içerisinde değerlendirdiğimiz haftalık E-bülten yayınlarımızı okuyucularımıza sunmaktayız. Yıllar itibariyle geleneksel yayınlarımızdan birisi haline gelen “Outlook” kitap serisi çerçevesinde hazırladığımız “Eurasia Outlook 2021: Avrasya’daki Ekonomik, Sosyal ve Politik Perspektifler” başlıklı kitabımızda ekonomi, güvenlik, uluslararası ilişkiler, eğitim ve […]
19 октября, 2021

I. Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi

Throughout the history, Turkic world has never given up the ideology of becoming together and establishing global peace and order. In this context, many attempts have been made and some successes have been achieved individually. Today, cooperation processes are tried to be developed in an updated context within many organizations. […]
5 мая, 2021

Евразийский обзор 2020: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

Эпидемия COVID-19, начавшаяся в 2020 году, распространилась на все сферы нашей жизни по всему миру и принесла много изменений. Подводя итог, можно сказать, что экономические структуры стран, особенно их системы здравоохранения, и их отношения с другими странами проходят серьезное испытание. В ходе этого процесса миллионы людей пострадали по-разному. Мы вместе […]
29 марта, 2021

International Turkic Energy Union Congress

Throughout the history, Turkish world has never given up the ideology of becoming together and establishing global peace and order. In this context, many attempts have been made and some successes have been achieved individually. Today, cooperation processes are tried to be developed in an updated context within many organizations. […]
18 января, 2021

Kazakistan (Almatı) Millî Kütüphanesindeki Arap Harfli Türkçe Nadir Eserler Kataloğu

Türkler ilk yazılı belgelerini ortaya koymalarından günümüze varıncaya değin çeşitli alfabe ve yazı sistemleri kullanmışlardır. Bu alfabeler arasında en uzun süre kullanılanı Arap alfabesi olmuştur. Tarihî dönemlerine bakıldığında Türk dili, 15. yüzyıldan sonra doğu ve batı istikametinde, iki büyük kol hâlinde ilerleme kaydetmiştir. Bu kollar batıdaki Osmanlı Türkçesi ile doğudaki […]
25 октября, 2020

Евразийский обзор 2019: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научноисследо вательский институт (ЕНИИ) представляет читателям еженедельные электронные бюллетени, в которых освещаются теку щие экономические, политические, куль турные и социальные события в евра зийском регионе. За последние пять лет многие эксперты, дипломаты, политики, а также рядовые читатели из Турции, Ка захстана и других евразийских стран вы […]
24 октября, 2020

Eurasia Outlook 2019: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Since 2015, the Eurasian Research Institute (ERI) has been presenting to the readers weekly e-bulletins that contain current economic, political, cultural, and social developments in the Eurasian region. Over the past five years, many experts, diplomats, politicians, as well as ordinary readers from Turkey, Kazakhstan, and other Eurasian countries have […]
25 сентября, 2020

The Tūqmāq (Golden Horde), the Qazaq Khanate, the Shībānid Dynasty, Rūm (Ottoman Empire), and Moghūlistan in the XIV-XVI Centuries from Original Sources

The “The Tūqmāq (Golden Horde), the Qazaq Khanate, the Shibanid Dynasty, Rūm (Ottoman Empire), and Moghūlistan in the XIV-XVI Centuries: from Original Sources” monograph that you are about the read represents a unique opportunity for readers with its extensive original sources that are not presented before in Eurasian studies concerning […]
25 июля, 2020

Сарыарқа және Алтын Орда: уақыт пен кеңістік

Сарыарқа аталатын алып кеңістік сонау адамзат баласы мекендеген уақыттан бастап, сақ, ғұн, түріктер заманында саяси оқиғалардың аренасы болды. Ал ор- тағасырлардағы тарихы Монғол империясының құрылуымен байланысты. Тарихы тереңнен тамыр тартатын Сарыарқа даласы бір заманда Алтын Орда деп аталған алып ипмерияның кіндігі болған. ХІІІ ғасыр басында, шығысы Алтайдан басталып батысы Дунай […]
21 декабря, 2019

Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu (Metin Yayımı, Kataloglama, Dijitalleştirme) Bildirileri

Türk dili, ilk evreleri karanlık olmakla birlikte elde bulunan belgeler ve Çin kaynaklarının verdiği bilgilere göre geçmişi tarih öncesi dönemlere uzanan dünyanın en eski dillerinden biridir. Tarihî gelişim seyri içerisinde Türk dili, çeşitli iç ve dış etkenlerle değişerek gelişmiş ve çeşitli kollara ayrılmıştır. Bütün kollarıyla birlikte Türk dili bugün batıda […]