Azimjan Hitahunov

Azimjan Hitahunov

Junior Research fellow

Azimjan Hitahunov, Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nden lisan, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır (doktora derecesini İtalya’nın Bologna şehrinde Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İleri Çalışmalar Okulu işbirliği ile tamamlamıştır). Şu anda Hitahunov, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi İktisat ve İşletme Yüksek Okulu İktisat Bölümü’nde makroekonomi ile ilgili dersler vermektedir.

Staff's Publications


Mayıs 13, 2022

Çin’in Dış Yatırımları

Çin’in ekonomik ve siyasi yükselişinin arkasındaki önemli itici güçlerden birisi yabancı yatırım girişini teşvik eden ekonomik reformlardır. Bu yatırımlar, Çin’in, kilit sektörlerini geliştirmesini sağlayarak ülkenin rekabet gücünü artırıp ticaretin büyümesine katkıda bulunmaktadır. Çin ekonomisinin yükselişi ve önemli miktarda tasarruf birikimi, Çin’i en büyük küresel yatırımcılardan biri haline getirmiştir. Bu analizde, […]
Şubat 25, 2022

Rusya’nın Dış Ticaretindeki Güncel Değişimler

Rusya’nın dış ticareti önemli değişiklikler göstermektedir. Aynı zamanda Rusya, küresel pazarda önemli bir ham petrol ve doğal gaz tedarikçisi olmaya devam etmektedir. Ancak, son zamanlarda ülke ticaret modellerinde değişiklikler göstermeye başlamıştır. Ülke, üretim ve ihracatını çeşitlendirmek için imalat ve tarım sektörlerini aktif olarak geliştirmektedir. Aynı zamanda, Batı tarafından yapılan yaptırımlar […]
Kasım 22, 2021

Orta Asya Tarım Ürünleri Ticaretinde Güncel Gelişmeler

Tarım, gıda güvenliği, istihdam ve ticaret açısından Orta Asya ekonomileri için kilit bir sektör olmaya devam etmektedir. 2019’da Orta Asya ülkelerinde tarımda istihdam (toplam istihdamın yüzdesi olarak) yüksek kalarak, Kazakistan’daki en düşük %15’ten Tacikistan’daki en yüksek %45’e kadar farklılık arz etmektedir. Ticaret açısından tarım sektörü önemli bir ihracat geliri kaynağıdır […]
Ekim 4, 2021

Gıda Fiyatlarını Yükselten Nedenler: Orta Asya’dan Örnekler

Gıda fiyatları, ekonomik ve siyasi istikrarda önemli rol oynayan en kayda değer göstergelerden biridir. Gıda fiyatları, talep artışı (esas olarak Asya ülkelerinden), finansal piyasa spekülasyonları, ihracat kısıtlamaları, piyasalardaki hava değişimleri, üretimin yavaşlaması, para biriminin değer kaybetmesi, artan petrol fiyatları, biyoyakıt talebi ve stokların azalması gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Son zamanlarda […]
Temmuz 28, 2021

Özbekistan’ın Dış Ticareti

Uluslararası ticaret Özbekistan için çok önemli bir rol oynamaktadır. Ülke, pamuk, meyve ve sebze dâhil olmak üzere tarım ürünlerinin en önemli tedarikçilerinden biri durumundadır. Bağımsızlıktan bu yana Özbekistan kademeli reformlar yapmaya başlamıştır. Ülke ekonomisinin belirgin özelliği, iç pazarın güçlü bir şekilde korunduğu ithal ikamesi politikası yürütmesi olarak nitelendirilebilir. Özbekistan, aynı […]
Nisan 11, 2021

Türkiye’nin Dış Ticaret Politikası ve Dinamikleri

Uluslararası ticaret, Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. İhracat, ülke için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Türkiye, küresel pazarda tarım, imalat ve teknolojik ürünlerin önemli tedarikçilerinden birisidir. Bu nedenle, bu çalışma, Türkiye’nin dış ticaretinin dinamiklerini analiz etmeyi, ana ticaret ortaklarını ve ticaret politikasının gelişimini tasvir etmeyi […]
Ocak 10, 2021

Rusya ile Tacikistan Arasındaki Ekonomik İşbirliğinin Bir Analizi

Rusya ile ekonomik işbirliği, bölgedeki rolünün azaldığı yönündeki iddialara rağmen Orta Asya ülkeleri için önemini korumaktadır. Ticaret ve yatırım alanlarında Rusya ile yürütülen ortaklıklar bölgenin ekonomik performansına önemli katkılarda bulunmaktadır. Ülkeler bazında yapılan bir analiz Kazakistan ve Rusya arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin tarihsel olarak güçlü olduğunu göstermektedir. Kırgızistan ile Rusya’nın […]
Ekim 22, 2020

Kazakistan ve Özbekistan Arasindaki İkili Ticaretin Analizi

Uluslararası ticaret, ekonomik büyümeye katkı sağlayan, ekonomileri çeşitlendiren, yoksulluğu azaltan ve kalkınmayı teşvik eden önemli araçlardan biridir. Bazı ülkeler ihracata öncelik verirken, bazıları ithal ikameci politikalar uygulamaktadır. Ülkelerin dışa açıklığı, rekabet gücünü belirleyen ana göstergedir. Orta Asya’nın nüfus bakımından en büyük ülkesi olan Özbekistan, Şavkat Mirziyoyev’in iktidara gelmesiyle açıklık politikası […]
Mayıs 25, 2020

Küreselleşmenin Geleceği

Küreselleşme, iktisatçılar arasında sıkça tartışılan konulardan biri olmaya devam etmektedir. Bu sürecin destekçileri, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumların daha güçlü bir role sahip olduğu serbest ticaret ile sermayenin, insanların, teknolojilerin ve fikirlerin hareketliliğini savunmaktadır. Sürecin muhalifleri ise temel olarak küreselleşme ile ilgili risklere, yani daha yüksek iç rekabete, yerel […]
Mart 3, 2020

Gönderen ve Hedef Ülkeler Açısından Uluslararası Göçün Getirileri ve Kayıpları

Uluslararası Göç Örgütü, göç hareketlerinin küresel ölçekte ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik değişimleri etkileyen oldukça önemli bir olgu olduğunu belirtmektedir. 2019 yılı verilerine göre uluslararası göçmenlerin sayısı, 272 milyonla dünya nüfusunun %3,5’ine tekabül etmektedir.